OC

OC to skrót od ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to rodzaj umowy ubezpieczenia, w której zakład ubezpieczeń bierze na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód.